Hairpro’s

Algemene voorwaarden 

Algemene Voorwaarden Hairpro’s:

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Hairpro’s:

Hairpro’s gevestigd te: Zaanweg 28, Wormerveer

Consument:

de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van Hairpro’s

Overeenkomst:

de overeenkomst voor een haar en hoofdhuid behandeling en/of levering van aanverwante producten, op het gebied van haar en hoofdhuid verzorging

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering op alle haar en hoofdhuid behandelingen tussen Hairpro’s en de consument.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een haar- en of hoofdhuid behandeling en Hairpro’s aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.

Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient Hairpro’s de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.

De annuleringsvoorwaarden, zijn van toepassing en worden kenbaar gemaakt aan de consument voordat de overeenkomst tot stand komt.

Artikel 4. Verplichtingen van de ondernemer

Hairpro’s staat ervoor in dat de door hen verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.

Hairpro’s licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. Hairpro’s vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

Hairpro’s wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek.

Hairpro’s zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt. Dit kan betekenen dat deze in bepaalde gevallen van behandeling afziet.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de consument

De consument dient voor het aangaan van de overeenkomst Hairpro’s op de hoogte te stellen in het geval van eventuele specifieke wensen.

De consument heeft de plicht alle door gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken aan Hairpro’s die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

 

Artikel 6. Betaling

Betalingen aan Hairpro’s dienen contant of digitaal off/online en met een in Europa algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden.

Bij een reeks behandelingen kan Hairpro’s de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totale behandelsom. Het resterende deel van behandelsom zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.

Hairpro’s biedt de consument de mogelijkheid behandelingen volledig vooraf online te kunnen betalen bij het maken van een online afspraak.

 

Artikel 7. Annuleringsbeleid

De consument kan de gemaakte behandelingsafspraak te allen tijden wijzigen of annuleren.

Behandelingsafspraken kunnen alleen telefonisch gewijzigd en of geannuleerd worden. Hierbij gelden de volgende telefoonnummers: Hairpro’s (06) 21 800 600

Bij no show afspraken (het niet komen opdagen zonder enig bericht op de geboekte behandelingsafspraak) is Hairpro’s gehouden 100% van de geboekte behandeling aan de consument door te rekenen.

Bij het annuleren van een reeds geboekte en vooraf betaalde behandelingen zal Hairpro’s het vooraf betaalde behandelingsbedrag binnen 14 dagen restitueren.

Bij het wijzigen van reeds vooraf geboekte en betaalde behandelingen zal het vooraf betaalde tarief van toepassing blijven en op de gewijzigde opdracht indien nodig verrekend worden in de salon na de behandeling.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Hairpro’s is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Hairpro’s of een persoon in haar dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.

De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door Hairpro’s geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

 

Artikel 9. Klachten

Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Hairpro’s in te dienen. Te lang wachten met de klacht kan nadelige gevolgen hebben voor de consument.

Hairpro’s dient klachten afdoende te onderzoeken. Hairpro’s zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd.

 

Artikel 10. Afwijkingen

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de consument zijn.

Modellen gezocht

WIL JE GRATIS GEKNIPT OF GEKLEURD WORDEN?
WORD DAN MIJN SOCIAL MEDIA MODEL.